14 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo, gm. Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gajewie.


Przebudowa drogi ok 191 m zostanie zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prac budowlanych wchodzi przebudowa odcinka drogi, budowa i przebudowa zjazdów oraz budowa przepustu.


Całkowity koszt zadania to 349 450,49 zł i w całości zostanie pokryty ze środków KOWR-u.