20 maja 2015 r. w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i mer okręgu miejskiego Oziersk Viktor Puzyrowskij podpisali Umowę o Partnerstwie.

Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu.

Gmina Kętrzyn i Okręg Miejski Oziersk zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.


Samorządy, w ramach swoich możliwości, będą przyczyniać się – poprzez wspieranie działalności mieszkańców – do poszerzenia wiedzy o partnerze.


Partnerzy będą wspierać samodzielne inicjatywy instytucji, kościołów, związków przedsiębiorstw, dotyczące wspólnych działań, wizyt, wymiany doświadczeń, które będą zbliżały do siebie społeczeństwa obydwu samorządów.


W szczególności samorządy partnerskie będą wspierać poszczególne inicjatywy dotyczące młodzieży obydwu partnerów. Partnerzy, jak i instytucje, związki i organizacje pozarządowe dążyć będą do opracowania wspólnych projektów celem uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

Współpraca Gminy i Okręgu Miejskiego Oziersk, mająca na celu regularną wymianę informacji i doświadczeń obejmować będzie następujące dziedziny:

 

  • - ekologię i ochronę środowiska,
  • - sport, kulturę, naukę i oświatę,
  • - instytucje i służby ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • - rolnictwo i przemysł lokalny, - rynek pracy


Dużym znaczeniem dla współpracy w wymienionych dziedzinach będzie wzajemna wymiana osób w celu organizacji wystaw, targów i sympozjów oraz przedsięwzięć realizowanych przez instytucje młodzieżowe i kulturalne, szkoły, kluby sportowe i inne.


Realizacja programów wzajemnej wymiany odbywać się będzie na podstawie szczegółowych ustaleń pomiędzy partnerami, dotyczących zakresu programów, ich warunków ramowych, sposobu finansowania, itp.