Dnia 24 marca 2009 roku Wójt Gminy Kętrzyn podpisał Umowę o Partnerstwie pomiędzy Gminą Kętrzyn i Rejonem Prienai na Litwie. Stronę litewską przy podpisaniu porozumienia reprezentował Mer Rejonu Alvydas Vaicekauskas.
Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu. Gmina Kętrzyn i Rejon Prienai zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

 

 

     Samorządy, w ramach swoich możliwości, będą przyczyniać się - poprzez wspieranie działalności mieszkańców - do poszerzenia wiedzy o partnerze. Partnerzy będą wspierać samodzielne inicjatywy instytucji, kościołów, związków przedsiębiorstw, dotyczące wspólnych działań, wizyt, wymiany doświadczeń, które będą zbliżały do siebie społeczeństwa obydwu samorządów. W szczególności samorządy partnerskie będą wspierać poszczególne inicjatywy dotyczące młodzieży obydwu partnerów. Partnerzy, jak i instytucje, związki i organizacje pozarządowe dążyć będą do opracowania wspólnych projektów celem uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

 

 

Współpraca gminy i rejonu, mająca na celu regularną wymianę informacji i doświadczeń obejmować będzie następujące dziedziny:

 

 

- ekologię i ochronę środowiska,

- sport, kulturę, naukę i oświatę,

- instytucje i służby ochrony zdrowia i opieki społecznej,

- rolnictwo i przemysł lokalny,

- rynek pracy

 

 

     Dużym znaczeniem dla współpracy w wymienionych dziedzinach będzie wzajemna wymiana osób w celu organizacji wystaw, targów i sympozjów oraz przedsięwzięć realizowanych przez instytucje młodzieżowe i kulturalne, szkoły, kluby sportowe i inne. Realizacja programów wzajemnej wymiany odbywać się będzie na podstawie szczegółowych ustaleń pomiędzy partnerami, dotyczących zakresu programów, ich warunków ramowych, sposobu finansowania, itp.