Informuję, iż zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn. Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” zostało dofinansowane na podstawie umowy nr 00181/15/08032/OZ-LZ/D z dnia 06.07.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 85 920,54zł.


Kwota została przeznaczona na realizację zadań obejmujących demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się w gminie Kętrzyn. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 175,718 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Z zadania skorzystało 34 wnioskodawców z terenu Gminy Kętrzyn. Usługę demontażu, transportu oraz utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest wykonała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.

 

Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

 

 • - 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • - 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

     Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania z zakresu usuwania azbestu polegające na :

 

a) demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,

b) załadunku zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, ich transporcie i unieszkodliwianiu.

 

 

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie wybrana w drodze przetargu firma posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 1. Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Kętrzyn dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 2. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 3. Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów, na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 72/2014 Wójta Gminy Kętrzyn z 31.12.2014 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

      Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 16 marca 2015 r.w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn tel. (89) 7512474 wew. 17 lub osobiście – pokój nr 17. Wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 17.

 

 • Zarządzenie Nr 72/2014 - pobierz
 • Wniosek azbest - pobierz
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pobierz
 • INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz

 

 

 

     W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
 
Główne cele Programu to:
 
 • Ø usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
 • Ø minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 
 • Ø likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
 
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
 
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjęto, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
 
 • Ø 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton), 
 • Ø 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • Ø 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton)