Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2020 wyniósł 106 820,74 zł, koszty te związane są m.in. z:
• zapewnieniem schroniska zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt z którym współpracuje Gmina, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym wskazanym w programie,
• odławianiem z terenu gminy bezdomnych zwierząt,
• zapewnieniem opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dożywienie,
• zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
• szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie
• usypianiem ślepych miotów,
• ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

Wyróżnienie Koła Gospodyń Wiejskich z Pręgowa     Dnia 30 grudnia 2020 roku w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie miało miejsce wręczenie nagrody za udział w Warmińsko – Mazurskim konkursie „Koło ARiMR – w sercu wsi" zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie. Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przekazanie busa      23 grudnia 2020 r. przed Urzędem Gminy w Kętrzynie pojawił się nowo zakupiony mikrobus marki Volkswagen Caravelle 6.1 2.0.l. TDI, w pełni przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 80 000 złotych, które Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Likwidacja barier transportowych”. Do niedawna transport osób niepełnosprawnych w Gminie odbywał się mocno wysłużonym pojazdem.

Złote Gody     Jak co roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pary małżeńskie gminy Kętrzyn medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku było to siedem małżeństw obchodzących złote gody. Z powodu panującej pandemii, nie odbyło się coroczne uroczyste spotkanie odznaczonych par małżeńskich z władzami gminy Kętrzyn. Jubilatom przekazano osobiście w miejscu ich zamieszkania prezydenckie medale, życzenia od Pawła Bobrowskiego -Wójta Gminy Kętrzyn oraz kwiaty.

Prymusi gminy Kętrzyn 2019/2020      W dniu 21 października 2020 r. z rąk Wójta Gminy Kętrzyn pięcioro uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn otrzymało stypendia za uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 najwyższej średniej ocen w szkole. Fundatorem stypendiów jest Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, który ze swego wynagrodzenia co miesiąc przeznacza określoną kwotę pieniężną na ten cel.